Zasady uczestnictwa

Co zrobić, żeby przystapić do Programu?

Krok 1. Wypełnienienie i przesłanie faksem formularza zgłoszeniowego na nr 22 331 44 60. Do pobrania po rejestracji on-line

Krok 2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator skontaktuje się z Państwem w celu przekażania informacji, czy zostali Państwo wstępnie zakwalifikowani do Projektu.


Krok 3. Po otrzymaniu wstępnej pozytywnej akceptacji - Przedsiębiorca wypełnia i dostarcza umowę szkoleniową wraz z załącznikami. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą w ciągu 5 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego, jednak nie później niż na 10 dni przed planowaną datą pierwszego szkolenia stacjonarnego.

Przedsiębiorca zgłaszający pracownika do Programu zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania następujących dokumentów:
 • umowy szkoleniowej:
  - dla 1-go pracownika małego przedsiębiorstwa
  - dla 2-óch pracowników małego przedsiębiorstwa
  - dla 1-go pracownika średniego przedsiębiorstwa
  - dla 2-óch pracowników średniego przedsiębiorstwa
 • formularza o otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis (załącznik nr 1 , 1A ),
 • oświadczenia o zatrudnieniu (załącznik nr 2),
 • oświadczenia o kwalifikowalności beneficjenta pomocy publicznej (załącznika nr 3),
 • kserokopii dokumentu rejestrowego lub innego dokumentu potwierdzającego status Przedsiębiorcy,
 • formularza PEFS (załącznik nr 4),
 • kserokopii sprawozdania finansowego za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonego zgodnie z przepisami o rachunkowości, nie dotyczy podmiotów, które są zwolnione z obowiązku sporządzania takiego sprawozdania zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Ponadto każda uczestnik projektu zobowiązany jest do podpisania i dostarczenia Organizatorowi dokumentu:

 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5).

Umowę szkoleniową wraz z załącznikami należy przesłać do Biura Projektu:
Fundacja Obserwatorium Zarządzania,
ul. Wietnicza 141,
02-952 Warszawa
z dopiskiem „Profesjonalny Menedżer E-biznesu”


Krok 4. Wniesienie wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości stanowiącej dopełnienie otrzymanej pomocy publicznej, tj. 1137,20 zł + VAT dla samozatrudnionych, mikro, małych przedsiębiorstw oraz 1705,80 zł + VAT dla średnich przedsiębiorstw, w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury proforma.

Spełnienie wymagań formalnych uczestnictwa w Programie, przesłanie kompletu poprawnie wypełniownych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wniesienie wkładu własnego będzie skutkowało wpisaniem osoby na listę Uczestnika Programu.

Kontakt:

Agnieszka Żebrowska
Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 314 14 86
Email: wyślij wiadomość

 


Profesjonalny Menedżer E-biznesu
Organizator
Fundacja Obserwatorium Zarządzania
Realizator Projektu:
Fundacja Obserwatorium Zarządzania
ul. Wiertnicza 141 | 02-952 Warszawa
email: pme@obserwatorium.pl
tel.: +48 22 331 44 66 | fax.: +48 22 331 44 66